History

สูตรลับตำรายาสมุนไพรจากจีน


มีประสิทธิภาพในการรักษา...ใช้งานสะดวก...คุณภาพเกินราคา

สูตรลับที่ถ่ายทอดจากรุ่นอากง
ผนวกกับความรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาการรักษาแบบแพทย์แผนไทย
เกิดเป็นตำรับยา และได้รับรองโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้


เอมจึงเลือกศึกษาต่อเพื่อให้ได้รับความรู้ในด้านการแพทย์แผนไทย โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มารองรับ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดลและหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งด้านบริหาร การตลาด บรรจุภัณฑ์นำมาปรับปรุงพัฒนาตำหรับยาที่ทั้งอากงและป๊าสร้างมากับมือด้วยความรักและปรารถนาดีต่อทุกคน
ดั่งปณิธานที่ว่า

" เพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยสุขภาพดีด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ "