ใบรับรองจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย_V.Vicly_Oliment