product

ยาน้ำมันผสมสมุนไพร ตราศิลาทอง

เลขทะเบียนยา (Registration No.) G369/61

ลักษณะยา (Dosage Form) ยาน้ำมัน Oil

สรรพคุณ (Indication)  

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย( Relieve of Muscle PAIN )

วิธีใช้ (Direction) 

ทา ถู นวด บริเวณที่มีอาการ ( Apply and massage around pain areas. )

ยาบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด ตราศิลาทอง

เลขทะเบียนยา (Registration No.) G736/60.

ลักษณะยา (Dosage Form) ยาขี้ผึ้ง ( Ointment)

สรรพคุณ (Indication)  

บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด 

( Relieves nasal congestion due to colds. )

วิธีใช้ (Direction) 

 ใช้ทาบริเวณลำคอ หน้าอก หรือสูดดมเมื่อมีอาการ 

( Gently chest rub / throat or around the nose as required. Repeat as necessary. )

ยาหม่องผสมกานพลู ตราศิลาทอง

เลขทะเบียนยา (Registration No.) G 138/62

ลักษณะยา (Dosage Form) ยาขี้ผึ้ง ( Ointment)

สรรพคุณ (Indication)  

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 

( Relieve of Muscle PAIN )

วิธีใช้ (Direction)  

ทา ถู นวด บริเวณที่มีอาการ 

( Apply and massage around pain areas. )

ยาหม่องผสมไพล ตราศิลาทอง

เลขทะเบียนยา (Registration No.) : G 137/62

ลักษณะยา (Dosage Form) : ยาขี้ผึ้ง ( Ointment)

สรรพคุณ (Indication) :

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 

( Relieve of Muscle PAIN )

วิธีใช้ (Direction) :

ทา ถู นวด บริเวณที่มีอาการ 

( Apply and massage around pain areas. )

VICKLY OINTMENT NO.24

เลขทะเบียนยา (Registration No.) G871/47

ลักษณะยา (Dosage Form) ยาขี้ผึ้ง ( Ointment)

สรรพคุณ (Indication)  

บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด

( Relieves nasal congestion due to colds. )

วิธีใช้ (Direction)  

ใช้ทาบริเวณลำคอ หน้าอก หรือสูดดมเมื่อมีอาการ

( Gently chest rub / throat or around the nose as required. Repeat as necessary. )

V.VICKLY BALM ORANGE SCENT

เลขทะเบียนยา (Registration No.) G138/63

ลักษณะยา (Dosage Form) ยาขี้ผึ้ง ( Ointment)

สรรพคุณ (Indication)  

บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด

( Relieves nasal congestion due to colds. )

วิธีใช้ (Direction)  

ใช้ทาบริเวณลำคอ หน้าอก หรือสูดดมเมื่อมีอาการ

( Gently chest rub / throat or around the nose as required. Repeat as necessary. )

ยาเขียวเบอร์15

เลขทะเบียนยา (Registration No.) G870/47

ลักษณะยา (Dosage Form) ยาผงสีน้ำตาล

สรรพคุณ (Indication)  

เป็นยาแก้ร้อนใน กระหายน้ำ ตัวร้อน หรือจะนำมาทาแก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส 

โดยละลายน้ำต้มรากผักชีต้มแล้วชะโลมทาทั่วตามร่างกาย 

หรือจะใช้น้ำซาวข้าวเป็นน้ำกระสายยา

วิธีใช้ (Direction)  

รับประทาน 4 เวลา ก่อนอาหารและก่อนนอน 

ผู้ใหญ่ครั้งละ 1-2 ช้อนชา เด็กครั้งละ 1 ช้อนชา